,,Wśród natury z Książkomatem’’

Nazwa realizatora: Wspieramy Tuławki

Czas trwania projektu: 15.08.2018  - 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu:  Tuławki

Głównym celem projektu było zagospodarowanie i uporządkowanie terenu, który jest częścią obecnego parku wiejskiego. Częściowo został wyczyszczony  zbiornik wodny, została zrobiona niwelacja terenu (zerwanie starej darni z krzakami, usunięcie korzeni), częściowo zrobiona droga łączącą starą część parku z nową. Zostały wykonane ławeczki, rzeźby, drewniane donice, zejście do ,,nowego’’ parku. Wykonana została tablica do ,,galerii pod chmurką’’, ale nie została zamontowana z powodu niedokończonych prac ziemnych w części parku. Z pnia ściętego drzewa został zrobiony tzw. Książkomat. Mieszkańcy mogą teraz wymieniać się książkami, w ciepłe dni spotykać w parku i rozmawiać o lekturach. Powstanie ,,książkomatu’’ wywołało pewnego rodzaju sensację wśród mieszkańców. Zaciekawieni mieszkańcy celowo przychodzili zobaczyć jak wygląda taka biblioteka zrobiona z pnia drzewa.

Realizacja projektu ułatwiła mieszkańcom dostęp do książek oraz zachęciła ich do czytania. Powiększyła się oferta kulturalna dla mieszkańców.

Powstało miejsce , gdzie mieszkańcy będą wymieniać się książkami – miejsce edukacyjne do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu – miejsce do organizowania wieczorków poetyckich, po zamontowaniu tablicy- miejsce kulturalno – wystawiennicze dla prac plastycznych. Przede wszystkim jest to kolejna oferta kulturalna dla mieszkańców Tuławek.

 

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10

Liczba odbiorców projektu : 20

 

Kwota dofinansowania : 5000,00zł

 

,,Siała baba mak’’

Nazwa realizatora: KLUB GOSPODYŃ WIEJSKICH

Czas trwania projektu: 27.08.2018   -   30.11.2018

Miejsce realizacji projektu:  Krzewno, Żelazna Góra, Świetlica Wiejska

Głównym celem realizacji tego zadania było zwiększenie aktywności i integracji 10 kobiet z Krzewna w wieku od 18 r.ż.  poprzez warsztaty kulinarne, wyjazd studyjny, a docelowo poprzez stworzenie silnej grupy podejmującej działania na rzecz mieszkańców i miejscowości.

W ramach  I działania organizacyjno –technicznego odbyło się spotkanie z mieszkańcami Krzewa w celu przekazania informacji, rekrutacji uczestników, a także promowania aktywności społecznej. W ramach II działania odbyły się 4 warsztaty kulinarne (każdy po 4h – łącznie 16 h). Warsztaty zostały przeprowadzone przez Panią z sąsiedniej miejscowości – Żelaznej Góry i przez uczestniczki projektu, które przekazywały swoją wiedzę kulinarną. Warsztaty odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Krzewie, która dysponuje zapleczem kuchennym. W cyklu kulinarnym wzięło udział 10 kobiet. W działaniu III zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt ,, Siała baba mak’’ Podczas podsumowania odbyła się dyskusja na temat aktywności kobiet we wsi, został rozstrzygnięty konkurs kulinarny, a także odbyła się prezentacja kilku wybranych potraw.

Rezultaty projektu :

-odbyło się 16h warsztatów kulinarnych z udziałem 10 kobiet,

- odbył się  jednodniowy wyjazd studyjny do aktywnie działającej miejscowości wiejskiej, gdzie mieszkańcy prowadzą Koło Gospodyń Wiejskich,

- na wyjeździe studyjnym uczestniczki projektu poznały dobre praktyki i inicjatywy społeczne,

- odbył się konkurs kulinarny, w którym ocenione zostały 3 najbardziej regionalne potrawy,

- zdecydowanie wzrosła aktywność społeczna 10 mieszkanek wsi,

- zdecydowanie poprawiła się komunikacja międzysąsiedzka,

- nastąpiło zwiększenie integracji mieszkańców poprzez wspólne przygotowanie potraw regionalnych,

- podjęte zostały starania nad sformalizowaniem grupy i utworzeniem stowarzyszenia, które będzie dbało  o zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarze tradycji kulinarnych i zwyczajów,

Realizacja projektu ,, Siała baba mak’’ zdecydowanie przyczyniła się do :

- zwiększenia aktywności społeczności  lokalnej

- poprawiły się relacje małżeńskie dzięki temu, że mężowie zaproszeni na spotkanie podsumowujące mieli okazję zobaczyć własne małżonki bardziej zadowolone, mające możliwość realizacji swoich zainteresowań,

-wyłonienie lokalnej grupy liderskiej, która będzie kontynuowała działania społeczne,

- nabycie przez uczestniczki projektu nowych umiejętności kulinarnych z zakresu kuchni regionalnej i tradycyjnej,

- wzmocniły się więzi międzysąsiedzkie oraz integracja społeczności lokalnej,

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 10

Liczba odbiorców projektu : 20

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 10 kobiet z Krzewna . Są to gospodynie wiejskie zajmujące się domem i rodziną. Pośrednimi odbiorcami były ich rodziny i sąsiedzi. W projekcie wzięły udział kobiety, które chcą gotować i dzielić się swoją wiedzą na temat kuchni, chcą się rozwijać i mieć wpływ na rozwój swojej działalności.

Partnerzy projektu : prywatni  darczyńcy :  Pan Janusz Olczak, Pani Czesława Urbanowicz, Pani Bożena Gabryczewska , Pani Daria Jadczuk oraz wolontariusze

Kwota dofinansowania : 2000,00zł

 

,,Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ’’

Nazwa realizatora : Stowarzyszenie Aktywna Warmia

Czas trwania projektu : 12.08.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Dobre Miasto

,, Dziecięca Ścieżka Sensoryczna ‘’ to wspaniałe miejsce do terapii i edukacji na łonie natury. Wiele dzieci w wieku przedszkolnym ma zaburzoną lub nieadekwatną do wieku percepcję wiekową, wzrokowo – ruchową, słuchową itp. Ścieżka sensoryczna nauczy dzieci czytać świat za pomocą zmysłów i w ten sposób rozwijać te zmysły.  Doznania estetyczne , zapachowe, dźwiękowe czy dotykowe  będą stymulować ośrodkowy układ nerwowy i prowokować mózg do efektywniejszego działania - rozwijać coraz to nowe obszary mózgu. Ścieżka sensoryczna pozwoli rozwijać wyobraźnię dotykową, a ta jest potrzebna do prawidłowego poznawania świata przez dziecko. Chodzenie po takiej ścieżce rozwinie: motorykę,  równowagę i koordynację ruchową, będzie stymulowało receptory znajdujące się w stopach poprzez wrażenia dotykowe, a co najważniejsze pozwoli dziecku rozwinąć wyobraźnię dotykową. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz z niepełnosprawnością. Szczególnie dla tych dzieci ścieżka sensoryczna jest elementem terapii. A dla pozostałych przedszkolaków miejscem rozwoju. Przy tym przebywanie na świeżym powietrzu wśród  przyrody daje odczucie relaksu  i odprężenia i pozwala w optymalnych warunkach realizować działania terapeutyczne (dzieci zaburzone) jak i rozwojowe.

Projekt miał na celu terapię i rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w sferze zmysłów, tak aby poprzez funkcje poznawcze przedszkolaki rozwijały się  również w sferze psychomotorycznej. Celem było również uczenie się poprzez doświadczenie polisensoryczne, eksperymentowanie i badanie najbliższego środowiska, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą na terenie ogrodu przedszkolnego. Projekt również zaktywizował rodziców do świadomego wspierania rozwoju  swojego dziecka oraz czynnego włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie przedszkola czyli nastąpiła wspólna praca dla dobra wspólnego – dobrem wspólnym jest wykonanie Ścieżki Sensorycznej na świeżym powietrzu zaprojektowanej przez dzieci przy pomocy osób dorosłych. Ścieżka sensoryczna jest dostępna w ogrodzie przedszkolnym popołudniami również dla dzieci, które uczęszczają do przedszkola ,,Jaś i Małgosia’’

Działania rozpoczęły się cyklem zajęć dydaktycznych na terenie Przedszkola Niepublicznego ,,Jaś i Małgosia’’ w Dobrym Mieście: 

·         Czym jest dobro wspólne ? Jak je tworzyć i pielęgnować.

·         Wykonanie projektu Ścieżki Sensorycznej (wspólne ustalenie materiałów i kształtu)

·         Wykonanie makiety ścieżki – projekt

Następnie dzieci wraz z paniami wybrały i zaplanowały w terenie miejsce wykonanie ścieżki. Kolejnym etapem  było wykonanie Ścieżki Sensorycznej przy pomocy wolontariuszy, rodziców i podmiotów współpracujących. Po uroczystym otwarciu ścieżka jest dostępna dla dzieci.

Realizacja projektu pozwoliła osiągnąć następujące efekty i  korzyści:

1.       Wykreowano wśród dzieci postawy społeczne, twórcze i myślenie, umiejętności i zaciekawienie planowaniem przestrzennym.

2.       Nauczono dzieci odpowiedzialności, planowania i pokazania czynności, które towarzyszą działaniom  realizującym plan i osiągnięciu rezultatów.

3.       Zbudowano więzi międzypokoleniowe.

4.       Stworzono ogólnodostępną przestrzeń do terapii i rozwoju oraz kreowania aktywności ruchowej dzieci.

5.        Dzieci w wieku przedszkolnym nauczyły się współpracy, planowania i podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego, nauczyły się spełniać marzenia i realizować plany.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 29

Liczba odbiorców projektu : 100

Odbiorcami projektu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziny biorący udział we współtworzonym przedsięwzięciu.

Partnerzy projektu:

 RDM Dorota Rynko, Przedsiębiorstwo Budowlane ,, Leszczyński ‘’ , Pani Grażyna Szulc oraz wolontariusze.

Kwota dofinansowania 5000,00zł

       

   

FIO 2018 – zrealizowane projekty.

Nr wniosku: 1/RN/2018

Tytuł: Spytkowskie Historie

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo

Czas trwania projektu: od 23-08-2018 do 22-11-2018

Miejsce realizacji projektu: Spytkowo, gmina Giżycko

Opis: Głównym założeniem projektu było zainteresowanie społeczności lokalnej, szczególnie tzw. miedzypokoleniówki historią Spytkowa, poprzez odtwarzanie historii poszczególnych osób, spisywanie jej oraz przetwarzanie. Podczas organizowanych spotkań, pokolenie starsze, jaki i młodsze wysłuchiwało informacji na temat historii wsi, zbierano dokumentację w formie zdjęć i różnych dokumentów, a następnie publikowano je w biuletynach. Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo, jako młoda organizacja pozarządowa, w tym celu zakupiła niezbędny sprzęt w postaci laptopa, rzutnika i skanera. SPYTKOWSKIE HISTORIE były ważną częścią spotkań mieszkańców: seniorów i młodzieży oraz dzieci. Uczestnicy projektu opisywali swoje opowieści życiowe w formie komputerowej, co pozwoli im się zbliżyć do siebie. Młodzież poznała szczegóły życia swoich przodków (dziadków),

Kolejnym zadaniem projektu jest wykorzystanie zakupionego sprzętu przez młodzież w stronę seniorów i wspólne przygotowanie prezentacji o starym Spytkowie, która została przedstawiona na uroczystości poświęconej 100- lecia Święta Niepodległości.

Kwota projektu (zł): 8 625,00

Kwota dotacji (zł): 4800,00

Wkład własny (zł): 3850,00

    

 

 

Nr wniosku: 2/RN/2018

Tytuł: Pieczone Zielone Wioski

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie Zielonych Wiosek

Czas trwania projektu: od 24-08-2018 do 30-11-2018

Miejsce realizacji projektu: Zielony Gaj, gmina Giżycko

Opis: Nasz projekt to przede wszystkim wspólne spotkania, warsztaty, skupienie mieszkańców wokół pieca i jago ciepła. W wyniku działań projektowych odbyło się szereg warsztatów i został postawiony piec. Warsztaty jakie zostały przeprowadzone, to: 2 warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży (około 30 osób) - 2 warsztaty kulinarne skierowane do seniorów (około 20 osób) - warsztaty zduńskie dla mężczyzn (5 osób) - 2 warsztaty kulinarne dla kobiet (20 osób). Adresatami naszych działań była społeczność lokalna oraz zainteresowani mieszkańcy Gminy Giżycko. Sama budowa pieca odbędzie się metodą warsztatową, po to by każdy mógł dowiedzieć się, jak taki piec postawić. Dzięki projektowi nastąpiła integracja mieszkańców oraz został rozpoczęty dialog międzypokoleniowy.

Kwota projektu (zł): 7 225,00

Kwota dotacji (zł): 5000,00

Wkład własny (zł): 2225,00

       

 

 

Nr wniosku: 3/RN/2018

Tytuł: Mamy uczą gotować

Nazwa realizatora: Grupa nieformalna Kożuchy Nasz Kawałek Świata

Czas trwania projektu: od 26-08-2018 do 29-11-2018

Miejsce realizacji projektu: Spytkowo, gmina Giżycko

Opis: Projekt polegał na zorganizowaniu spotkań, warsztatów oraz wykładów dotyczących gotowania, tradycji kulinarnych, zrównoważonej diety i szeroko pojętego zdrowego odżywiania. Chcieliśmy, aby nasza społeczność bardziej integrowała się, dążyła do polepszenia warunków mieszkania w naszej miejscowości, aby umacniały się więzi rodzinne i wzajemne zrozumienie między pokoleniami. Ponieważ rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, a dzieci i młodzież potrzebuje kontaktu ze swoimi rodzicami, zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne w formie spotkań.

Rodzice przekazywali dzieciom swoje umiejętności kulinarne, uczyli ich różnych technik gotowania i pieczenia, prezentowali sposoby racjonalnego i dietetycznego odżywiania. Mamy nadzieję, że działania te uświadomiły uczestnikom projektu, ile korzyści płynie ze zdrowego odżywiania oraz jedzenia surowych warzyw i owoców przez całą rodzinę. W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty- wypieków, ziemniaczane, lepienia pierogów, kożuchowski kartofelek, kuchni włoskiej.

Kwota projektu (zł): 5240,00

Kwota dotacji (zł): 4200,00

Wkład własny (zł):1040,00